Unleashed DataBase (KR) Ver 0.21

제목 종류 등장조건 Map 맵 정보 클리어보상 전투 드랍 녹스 등장 레이드
및 Drop 녹스
상어낚시 채비 Normal 지역 9
(거북이 바다)


- Main Story Clear
느긋한 시간
필드
AP 소모량
랜덤 이동확정 이동전투
398
NOX space
트로와
( 35.71% )
세리
( 15.00% )
마츠리
( 1.43% )
슈라
( 1.43% )
세리
( 10.71% )
로잘리나
( 35.71% )
Nyang 700
Nox
(랜덤)
트로와
( 33.78% )
세리
( 13.51% )
마츠리
( 3.60% )
슈라
( 3.60% )
파라스
( 1.80% )
세리
( 9.91% )
로잘리나
( 33.78% )
Enemy Party 1
세리
( 12.02% )
오시무루
( 17.44% )
마츠리
( 0.78% )
로잘리나
( 17.44% )
세리
( 12.40% )
진주 Nyang
( 8.91% )
슈키하
( 16.28% )
트로와
( 14.73% )
Enemy Party 2
세리
( 12.02% )
오시무루
( 17.44% )
마츠리
( 0.78% )
로잘리나
( 17.44% )
세리
( 12.40% )
진주 Nyang
( 8.91% )
슈키하
( 16.28% )
트로와
( 14.73% )
Enemy Party 3
세리
( 12.26% )
오시무루
( 16.86% )
마츠리
( 1.15% )
슈라
( 1.15% )
로잘리나
( 16.86% )
진주 Nyang
( 8.81% )
세리
( 12.64% )
슈키하
( 16.09% )
트로와
( 14.18% )
Enemy Party 4
세리
( 12.02% )
오시무루
( 17.44% )
마츠리
( 0.78% )
로잘리나
( 17.44% )
세리
( 12.40% )
진주 Nyang
( 8.91% )
슈키하
( 16.28% )
트로와
( 14.73% )

댓글을 쓰시려면 로그인 하셔야 합니다.
Email
Password

등록된 덧글이 없습니다.