Unleashed DataBase (KR) Ver 0.21

제목 종류 등장조건 Map 맵 정보 클리어보상 전투 드랍 녹스 등장 레이드
및 Drop 녹스
한 낮의 표류 Normal 지역 9
(거북이 바다)


- Main Story Clear
상어 따돌리기
필드
AP 소모량
랜덤 이동확정 이동전투
398
NOX space
오시무루
( 36.60% )
세리
( 20.62% )
아리아
( 10.31% )
슈라
( 0.52% )
시노
( 0.52% )
마츠리
( 0.52% )
아샤
( 10.31% )
트로와
( 20.62% )
Nyang 300
풍뎅이 300
Nox
(랜덤)
오시무루
( 28.50% )
세리
( 20.00% )
아리아
( 10.00% )
슈라
( 1.50% )
시노
( 5.00% )
마츠리
( 5.00% )
아샤
( 10.00% )
트로와
( 20.00% )
Enemy Party 1
오시무루
( 29.06% )
세리
( 17.73% )
아리아
( 8.37% )
슈라
( 2.96% )
시노
( 2.96% )
마츠리
( 2.96% )
아샤
( 8.37% )
진주 Nyang
( 8.87% )
트로와
( 18.72% )
Enemy Party 2
오시무루
( 33.90% )
세리
( 19.77% )
시노
( 3.39% )
마츠리
( 3.39% )
진주 Nyang
( 8.47% )
아샤
( 10.17% )
트로와
( 20.90% )
괴도 검거(낮)
오시무루
( 27.30% )
세리
( 20.02% )
아샤
( 10.01% )
시노
( 1.52% )

( 0.08% )
슈라
( 1.52% )
마츠리
( 1.52% )
소유권 이전 예고장
( 8.01% )
아리아
( 10.01% )
트로와
( 20.02% )


댓글을 쓰시려면 로그인 하셔야 합니다.
Email
Password

등록된 덧글이 없습니다.